Αποδοχή παραίτησης Αντιδημάρχου – Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 176/7075/14.03.2017 Απόφασης Δημάρχου.

Αποδοχή παραίτησης Αντιδημάρχου – Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 176/7075/14.03.2017 Απόφασης Δημάρχου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης- Πρόγραµµα Καλλικράτης» (Α’ 87), αναφορικά µε τον ορισµό των Αντιδηµάρχων και την αναπλήρωση του ∆ηµάρχου.

2. Την υπ’ αριθµ. 15150/ 15.4.2014 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Πρωτοβάθµιοι και ∆ευτεροβάθµιοι Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας µε το Ν. 3852/ 2010», όπως ισχύει. 3. Το γεγονός ότι ο Δήμος Εορδαίας εμπίπτει στις διατάξεις της παρ.2 άρθρο 59 Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α’ όπως τροποποιήθηκε με την παρ.1 του άρθρου 44 του Ν.3979/2011 (ΦΕΚ 138/16.06.2011 τεύχος Α'), και την παρ.2 του άρθρου 3 του Ν.4071/2012 (ΦΕΚ 85 Α') και επομένως μπορεί να ορισθούν έως πέντε (5) Αντιδήμαρχοι.

4. Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011 της Ε.Σ.Υ.Ε. για τον Δήμο ΕΟΡΔΑΙΑΣ, σύμφωνα με τα οποία ο πληθυσμός του ανέρχεται στους 45.592 κατοίκους.

5. Το γεγονός ότι ο Δήμος Εορδαίας εμπίπτει στις διατάξεις των παρ.3ε και 3στ του άρθρου 3 του Ν.4051/2012 και επομένως από τους πέντε (5) Αντιδημάρχους δικαιούνται αντιμισθίας οι τρείς (3).

6. Τον Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Εορδαίας ΦΕΚ Β’ 823/09.04 .2013

7. Την 92/2014 Απόφαση του Πολυμελές πρωτοδικείου Κοζάνης με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των Δημοτικών Εκλογών του Δήμου Εορδαίας που διενεργήθηκαν 18ης & 25ης Μαΐου 2014 .

8. Το από 31-08-2014 Πρακτικό Ορκωμοσίας του Δήμου Εορδαίας.

9. Την υπ’ αριθμ. 176/7075/14.03.2017 (ΑΔΑ: ΩΖΟΚΩΡ6-ΗΩΖ) απόφαση Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχων

10. Την από αριθμ. πρωτ.: 2720/31-01-2018 αίτηση παραίτησης του Αντιδημάρχου κ. Ευθύμιου Παπά του Ιωάννη.

11. Τις παρούσες ανάγκες της εύρυθµης λειτουργίας του Δήμου Εορδαίας και των ∆ηµοτικών Ενοτήτων του και τις διαπιστωθείσες δυσλειτουργίες σε ότι αφορά τις μεταβιβαζόμενες αρμοδιότητες ανά Αντιδήμαρχο.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι

· ΑΠΟΔΕΧΕΤΑΙ την παραίτηση του κ. Ευθύμιου Παπά του Ιωάννη από την θέση του Αντιδημάρχου του Δήμου Εορδαίας σύμφωνα με όσα προβλέπονται από το άρθρο 54 παρ. 4 του Ν. 3852/2010, ο οποίος είχε οριστεί σύμφωνα με την αριθμ. υπ’ αριθμ. 176/7075/14.03.2017 (ΑΔΑ: ΩΖΟΚΩΡ6-ΗΩΖ) απόφαση Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχων.

· ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ την υπ’ αριθμ. 176/7075/14.03.2017 (ΑΔΑ: ΩΖΟΚΩΡ6-ΗΩΖ) απόφαση Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχων ανά τομέα ως εξής :

Γ) Στον κ. Γεώργιο Χαΐτίδη του Στεφάνου αναθέτουμε επιπλέον το :

Πρόγραμμα αντιμετώπισης αδέσποτων ζώων, η περισυλλογή και εν γένει η μέριμνα για τα αδέσποτα ζώα και η λειτουργία του Κυνοκομείου

Ε) Στον κ. Δημήτριο Πολυχρονίδη του Αναστασίου αναθέτουμε τους Τομείς :

α ) Τομέας Καθαριότητας στον οποίο περιλαμβάνονται, ιδίως:

1. Η καθαριότητα όλων των κοινόχρηστων χώρων της δημοτικής επικράτειας, η αποκομιδή και διαχείριση των αποβλήτων, η λήψη προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων για την προστασία των κοινόχρηστων χώρων και ιδιαίτερα των χώρων διάθεσης απορριμμάτων από εκδήλωση πυρκαγιάς, σύμφωνα με την κείμενη σχετική νομοθεσία.

2. Η υπευθυνότητα για την καθαριότητα και τη συντήρηση των μηχανημάτων και του εξοπλισμού καθαριότητας.

3. Η κατασκευή, συντήρηση και διαχείριση αποθηκευτικών χώρων υγρών καυσίμων.

4. Η παροχή συνδρομής στην αρμόδια πυροσβεστική υπηρεσία, με κάθε πρόσφορο μέσο που διαθέτουν, για την αντιμετώπιση πυρκαγιών, ιδίως σε περιοχές που έχουν δασικό χαρακτήρα.

5. Η παρακολούθηση θεμάτων διαχείρισης απορριμμάτων σε επίπεδο περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

6. Η συνεχής παρακολούθηση των παλαιών χωματερών, η αποτροπή δημιουργίας νέων.

.

β) Τομέας Εύρυθμής Λειτουργίας και Συντήρησης Δημοτικών Εγκαταστάσεων στα διοικητικά όρια Εορδαίας στον οποίο περιλαμβάνονται, ιδίως:

1. Η προστασία του καταναλωτή με τη δημιουργία Γραφείων Ενημέρωσης του καταναλωτή σχετικά με θέματα που αφορούν τα δικαιώματά του, την ποιότητα των προσφερόμενων αγαθών και υπηρεσιών και τις επιπτώσεις τους στην υγεία και το περιβάλλον, σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές.

2. Μηχανοργάνωση της αποθήκης του Δήμου.

γ) Τομέας ανάπτυξης στον οποίο περιλαμβάνονται :

1. Μετεγκαταστάσεων

Στ) Στον κ. Ιωάννη Αριστερίδη του Παναγιώτη αναθέτουμε επιπλέον τους Τομείς :

α) Τομέας Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης στον οποίο περιλαμβάνονται, ιδίως:

1. Η προώθηση και ανάπτυξη του εθελοντισμού και της κοινωνικής αλληλεγγύης με τη δημιουργία τοπικών δικτύων κοινωνικής αλληλεγγύης, εθελοντικών οργανώσεων και ομάδων εθελοντών που θα δραστηριοποιούνται για την επίτευξη των στόχων και την υποβοήθηση του έργου της κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης του Δήμου και της Κοινότητας.

2. Την υποστήριξη και κοινωνική φροντίδα της βρεφικής και παιδικής ηλικίας και της τρίτης ηλικίας, την εφαρμογή κοινωνικών προγραμμάτων, την υποστήριξη και φροντίδα ευπαθών κοινωνικών ομάδων, την πρόνοια απόρων και αστέγων, τις δράσεις εθελοντισμού και τοπικών δικτύων κοινωνικής αλληλεγγύης, την απασχόληση.

3. Την εποπτεία και ευθύνη γενικότερα των αρμοδιοτήτων της Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης που προβλέπονται στο άρθρο 75 του ν. 3463/06 περίπτωση ε΄ του ΚΔΚ και ιδίως τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, την έκδοση αποφάσεων, πιστοποιητικών, επιδομάτων, την επιβολή προστίμων, την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των φορέων και της κείμενης νομοθεσίας της περίπτωσης αυτής και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.

β) Τομέας Νεολαίας στον οποίο περιλαμβάνονται, ιδίως:

1. Τη Συμβουλευτική Αγωγή και Δράσεις Νεολαίας, το Τοπικό Συμβούλιο Νέων, των θεμάτων Νεολαίας, το Συμβούλιο Πρόληψης Παραβατικότητας, τη χορήγηση της χρήσης – διάθεσης των αιθουσών και χώρων του Δήμου για Πολιτιστικές και Κοινωνικές εκδηλώσεις.

γ) Τομέας Πολιτισμού στον οποίο περιλαμβάνονται, ιδίως:

1. Η διοργάνωση συναυλιών, θεατρικών παραστάσεων και άλλων πολιτιστικών εκδηλώσεων ή η συμμετοχή τους σε αυτά.

2. Η προώθηση πολιτιστικών ανταλλαγών, σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

3. Η ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισμού

δ) Τομέας Απασχόλησης στον οποίο περιλαμβάνονται, ιδίως:

1.Η υλοποίηση ή η συμμετοχή σε ολοκληρωμένα τοπικά σχέδια και προγράμματα δράσης και πρωτοβουλίες για την εφαρμογή και ανάπτυξη πολιτικών προώθησης της απασχόλησης και της κοινωνικής ενσωμάτωσης διαφόρων κατηγοριών ανέργων, στο πλαίσιο των εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών.

2.Προώθηση και ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης, με την ίδρυση και λειτουργία Κέντρων Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης προσαρμοσμένα στις τοπικές ανάγκες και ιδιαιτερότητες και κυρίως των πληθυσμών των ορεινών, αγροτικών και νησιωτικών περιοχών, στο πλαίσιο του εθνικού και ευρωπαϊκού σχεδιασμού

3.Συμβολή στην απορρόφηση του εργατικού δυναμικού της περιοχής τους με την ανάπτυξη συμβουλευτικών δράσεων που παρέχονται δωρεάν προς τους ανέργους, με στόχο την υποστήριξη και την ενθάρρυνσή τους για την εξεύρεση απασχόλησης, καθώς και στην προώθηση ίσων ευκαιριών πρόσβασης στην αγορά εργασίας, με τη δημιουργία Δημοτικών και Κοινοτικών Γραφείων Ενημέρωσης για την Απασχόληση, σε συνεργασία με τους αρμόδιους δημόσιους φορείς και τις επιχειρήσεις της περιοχής τους.

ε) Τομέας Αθλητισμού στον οποίο περιλαμβάνονται, ιδίως:

1. Παρακολούθηση αθλητικών εγκαταστάσεων, όπως δημοτικών και κοινοτικών γυμναστηρίων, αθλητικών κέντρων και δημοτικών και κοινοτικών χώρων άθλησης.

2. Η προώθηση και εφαρμογή προγραμμάτων ενίσχυσης μαζικού αθλητισμού και διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων.

στ) Τομέας Παιδείας στον οποίο περιλαμβάνονται, ιδίως:

1. Η κατασκευή, διαχείριση και βελτίωση των υλικοτεχνικών υποδομών του εθνικού συστήματος της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Παιδείας.

2. Τις αρμοδιότητες της παιδείας, του πολιτισμού και του αθλητισμού στον οποίο περιλαμβάνεται, ιδίως τα οριζόμενα στο άρθρο 75 περίπτωση στ΄ του ν. 3463/06 και τη

χορήγηση και υπογραφή αδειών, πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή κυρώσεων, την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των αρμόδιων φορέων και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.

Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιδημάρχου κ. Κωνσταντίνου Σερσέμη τις αρμοδιότητες ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Πολυχρονίδης και αντίστροφα .

Κατά τα άλλα σε ότι αφορά τις καθ’ ύλην και κατά τόπο αρμοδιότητες, την αναπλήρωση κάθε Αντιδημάρχου καθώς και την αναπλήρωση του Δημάρχου ισχύει η αριθμ. 176/7075/14.03.2017 (ΑΔΑ: ΩΖΟΚΩΡ6-ΗΩΖ) προγενέστερη Απόφαση Δημάρχου.

Η παρούσα απόφαση ισχύει από την ημερομηνία της υπογραφής της και εντέλλεται να δημοσιευτεί μία φορά σε μία ημερήσια εφημερίδα του Νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και στην Διαύγεια.


Πρόσφατα στην ίδια κατηγορία