Αποδοχή παραίτησης Αντιδηµάρχου – Τροποποίηση της υπ΄ αριθµ. 176/7075/14.03.2017 Απόφασης ∆ηµάρχου.

Αποδοχή παραίτησης Αντιδηµάρχου – Τροποποίηση της υπ΄ αριθµ. 176/7075/14.03.2017 Απόφασης ∆ηµάρχου.


Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης- Πρόγραµµα Καλλικράτης» (Α’ 87), αναφορικά µε τον ορισµό των
Αντιδηµάρχων και την αναπλήρωση του ∆ηµάρχου.
2. Την υπ’ αριθµ. 15150/ 15.4.2014 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Πρωτοβάθµιοι και
∆ευτεροβάθµιοι Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας µε το Ν. 3852/ 2010», όπως ισχύει.
3. Το γεγονός ότι ο ∆ήµος Εορδαίας εµπίπτει στις διατάξεις της παρ.2 άρθρο 59 Ν.3852/2010 (ΦΕΚ
87/2010 τεύχος Α’ όπως τροποποιήθηκε µε την παρ.1 του άρθρου 44 του Ν.3979/2011 (ΦΕΚ
138/16.06.2011 τεύχος Α'), και την παρ.2 του άρθρου 3 του Ν.4071/2012 (ΦΕΚ 85 Α') και εποµένως
µπορεί να ορισθούν έως πέντε (5) Αντιδήµαρχοι.
4. Τα επίσηµα πληθυσµιακά δεδοµένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011 της Ε.Σ.Υ.Ε. για τον
∆ήµο ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ, σύµφωνα µε τα οποία ο πληθυσµός του ανέρχεται στους 45.592 κατοίκους.
5. Το γεγονός ότι ο ∆ήµος Εορδαίας εµπίπτει στις διατάξεις των παρ.3ε και 3στ του άρθρου 3 του
Ν.4051/2012 και εποµένως από τους πέντε (5) Αντιδηµάρχους δικαιούνται αντιµισθίας οι τρείς (3).
6. Τον Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Εορδαίας ΦΕΚ Β’ 823/09.04 .2013
ΑΔΑ: 9ΕΟΚΩΡ6-Ν4Π
INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY
Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2018.07.06 15:18:59
EEST
Reason:
Location: Athens
7. Την 92/2014 Απόφαση του Πολυµελές πρωτοδικείου Κοζάνης µε την οποία επικυρώθηκαν τα
αποτελέσµατα των ∆ηµοτικών Εκλογών του ∆ήµου Εορδαίας που διενεργήθηκαν 18ης & 25ης Μαΐου
2014 .
8. Το από 31-08-2014 Πρακτικό Ορκωµοσίας του ∆ήµου Εορδαίας.
9. Την υπ’ αριθµ. 176/7075/14.03.2017 (Α∆Α: ΩΖΟΚΩΡ6-ΗΩΖ) απόφαση ∆ηµάρχου περί ορισµού
Αντιδηµάρχων
10. Την από αριθµ. πρωτ.: 12628/07-06-2018 αίτηση παραίτησης του Αντιδηµάρχου κ. Καραφουλίδη
Ανέστη του Χαραλάµπου.
11. Τις παρούσες ανάγκες της εύρυθµης λειτουργίας του ∆ήµου Εορδαίας και των ∆ηµοτικών
Ενοτήτων του και τις διαπιστωθείσες δυσλειτουργίες σε ότι αφορά τις µεταβιβαζόµενες αρµοδιότητες
του Αντιδηµάρχου.
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι
• ΑΠΟ∆ΕΧΕΤΑΙ την παραίτηση του κ. Ανέστη Καραφουλίδη του Χαραλάµπου από την θέση του
Αντιδηµάρχου του ∆ήµου Εορδαίας σύµφωνα µε όσα προβλέπονται από το άρθρο 54 παρ. 4 του Ν.
3852/2010, ο οποίος είχε οριστεί σύµφωνα µε την αριθµ. υπ’ αριθµ. 176/7075/14.03.2017 (Α∆Α:
ΩΖΟΚΩΡ6-ΗΩΖ) απόφαση ∆ηµάρχου περί ορισµού Αντιδηµάρχων.
• ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ την υπ’ αριθµ. 176/7075/14.03.2017 (Α∆Α: ΩΖΟΚΩΡ6-ΗΩΖ) απόφαση
∆ηµάρχου περί ορισµού Αντιδηµάρχων στον εξής τοµέα :
Β) Στον κ. Ιορδανίδη Φώτιο του Ιωάννη αναθέτουµε τους Τοµείς :
α) Τοµέας Τεχνικών Έργων στον οποίο περιλαµβάνονται, ιδίως:
1. Η εποπτεία αρµοδιοτήτων της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών κ
δηµοτικού ή κοινοτικού δικτύου, η λήψη µέτρων και ο έλεγχος για την προστασία από
επικίνδυνες οικοδοµές, από έλλειψη µέτρων ασφάλειας και υγιεινής σε εργασίες που
εκτελούνται και γενικότερα από δραστηριότητες που εγκυµονούν κινδύνους για τη ζωή και
την περιουσία των κατοίκων.
6. Ο σχεδιασµός, η κατασκευή, συντήρηση και διαχείριση υποδοµών για τη στήριξη της τοπικής
οικονοµίας, όπως έργων οδοποιίας, συστηµάτων άρδευσης, αντιπληµµυρικών και
εγγειοβελτιωτικών έργων.
7. Η επισκευή, συντήρηση και αξιοποίηση παραδοσιακών και ιστορικών σχολικών κτιρίων και
κτιρίων που παραχωρούνται από δηµόσιους ή ιδιωτικούς φορείς.
8. Η προστασία των κτιριακών υποδοµών για την στέγαση Σχολών Πανεπιστηµιακών και
Τεχνολογικών Ιδρυµάτων.
9. Η εποπτεία αρµοδιοτήτων της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και της ∆/νσης Περιβαλλοντικών
Υπηρεσιών του ∆ήµου.
10. Η εποπτεία της µελέτης και όλης της διαδικασίας ένταξης έως το στάδιο της υλοποίησης της
στα Ευρωπαϊκά, Κρατικά, Τοπικά και δηµοτικά Προγράµµατα χρηµατοδότησης( 4ο ΕΣΠΑ,
Θησέας, Τοπικός Πόρος ΣΑΤΑ κλπ)
11. Η παρακολούθηση θεµάτων Κτηµατολογίου και ακινήτων του ∆ήµου.
12. Η εκπόνηση, υλοποίηση και η συµµετοχή σε προγράµµατα για την τουριστική ανάπτυξη των
περιοχών τους και την προώθηση εναλλακτικών µορφών τουρισµού, καθώς και η δηµιουργία
θέρετρων και άλλων εγκαταστάσεων αναψυχής και διακοπών.
13. Η εκπόνηση και εφαρµογή προγραµµάτων έρευνας και τεχνολογίας για την ανάπτυξη της
περιοχής τους.
14. Η µελέτη, κατασκευή βιοτεχνικών κέντρων και κτιρίων στις ειδικές βιοτεχνικές και
βιοµηχανικές ζώνες που καθορίζονται στο πλαίσιο του πολεοδοµικού και του χωροταξικού
σχεδιασµού.
β) Τοµέας Περιβάλλοντος στον οποίο περιλαµβάνονται, ιδίως:
1. Η προστασία και η αξιοποίηση των τοπικών φυσικών πόρων και περιοχών, των ήπιων ή
ανανεώσιµων µορφών ενέργειας, καθώς και η κατασκευή, συντήρηση των σχετικών έργων
και εγκαταστάσεων, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία.
2. Η εκπόνηση τοπικών προγραµµάτων για την προστασία και αναβάθµιση του φυσικού,
αρχιτεκτονικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, στο πλαίσιο των εθνικών και ευρωπαϊκών
πολιτικών.
3. Η µελέτη, διαχείριση και εκτέλεση προγραµµάτων οικιστικής και πολεοδοµικής ανάπτυξης.
4. Η προστασία και διαχείριση των υδάτινων πόρων, η προστασία του εδάφους και η
καταπολέµηση της ρύπανσης στην περιφέρειά τους.
ΑΔΑ: 9ΕΟΚΩΡ6-Ν4Π
5. Η λήψη µέτρων για την αποκατάσταση και ανάπλαση περιοχών όπου αναπτύσσεται
εκµετάλλευση ορυκτού πλούτου και εγκαθίστανται µονάδες επεξεργασίας υγρών και στερεών
αποβλήτων.
6. Η συµµετοχή τους σε θέµατα πολεοδοµίας, χωροταξίας και χρήσεων γης, όπως αυτή
προβλέπεται από την κείµενη νοµοθεσία.
7. Ο καθορισµός των χώρων για τη δηµιουργία κοιµητηρίων
8. Η εξασφάλιση και διαρκής βελτίωση των τεχνικών και κοινωνικών υποδοµών στις πόλεις και
τα χωριά όπως η κατασκευή, συντήρηση και διαχείριση συστηµάτων, έργων ηλεκτροφωτισµού
των κοινόχρηστων χώρων, η δηµιουργία χώρων πρασίνου, χώρων αναψυχής, πλατειών και
λοιπών υπαίθριων κοινόχρηστων χώρων.
Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος του Αντιδηµάρχου κ. Ιορδανίδη Φώτιο τις αρµοδιότητες
ασκεί ο Αντιδήµαρχος κ. Ιωάννης Αριστερίδης και αντίστοιχα.
Κατά τα άλλα σε ότι αφορά τις καθ’ ύλην και κατά τόπο αρµοδιότητες, την αναπλήρωση κάθε
Αντιδηµάρχου καθώς και την αναπλήρωση του ∆ηµάρχου ισχύει η αριθµ. 176/7075/14.03.2017
(Α∆Α: ΩΖΟΚΩΡ6-ΗΩΖ) προγενέστερη Απόφαση ∆ηµάρχου.
Η παρούσα απόφαση ισχύει από την ηµεροµηνία της υπογραφής της και εντέλλεται να δηµοσιευτεί
µία φορά σε µία ηµερήσια εφηµερίδα του Νοµού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ∆ήµου και
στην ∆ιαύγεια.
Ο ∆ήµαρχος Εορδαίας

Σάββας Ζαµανίδης

 


Πρόσφατα στην ίδια κατηγορία