Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την πραγματοποίηση "Ειδικών Μεταφορών υπέρβαρων και ογκωδών φορτίων από το Λιμάνι Θεσσαλονίκης προς το ορυχείο της Δ.Ε.Η. στην Πτολεμαΐδα".

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την πραγματοποίηση

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
Α. Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 52 του Ν. 2696/99 παρ. 2 « Περί κύρωσης του Κ.Ο.Κ, όπως
τροποποιήθηκε με Ν. 3542/2007 και Ν.4313/2014».
2. Την υπ’ αριθ. 5970/ 18/301519 από 12-02-2018 αναφορά-πρόταση του Τ.Τ. Εορδαίας.
3.Υπ΄αριθ 6412/2155 & 6417/157 από 12-01-2018 άδειες διέλευσης υπέρβαρου/ υπερμεγέθους
οχήματος από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε Κοζάνης.
Β. Αποβλέποντας στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την πρόληψη των
τροχαίων ατυχημάτων, την εξυπηρέτηση και ασφάλεια του κοινού κατά την αναγραφόμενη στο
θέμα μεταφορά,
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
ΑΡΘΡΟ 1ο
Α. 1. Να διακόπτεται τμηματικά και να αποκαθίσταται ανάλογα με την κίνηση της εν θέματι ειδικής
μεταφοράς η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στα ακόλουθα οδικά τμήματα:
• Στην Επαρχιακή οδό Πτολεμαΐδας - Πύργων από τη διασταύρωσή της με την Παλαιά Εθνική
Οδό Φλώρινας - Έδεσσας έως την διασταύρωσή της με την Επαρχιακή Οδό Πτολεμαΐδας -
Ερμακιάς (Α/Κ Ανατολικού).
• Στην Επαρχιακή οδό Πτολεμαΐδας - Ερμακιάς από την διασταύρωσή της με την Επαρχιακή
Οδό Πτολεμαΐδας - Πύργων έως την διασταύρωσή της με την Περιφερειακή οδό της Τ.Κ του
Αγίου Χριστοφόρου.
• Στην Περιφερειακή οδό της Τ.Κ του Αγίου Χριστοφόρου από την διασταύρωσή της με την
Επαρχιακή Οδό Πτολεμαΐδας - Αγίου Χριστοφόρου έως και το Ορυχείο της Δ.Ε.Η Α.Ε.
Α.2. Η κίνηση των οχημάτων θα διεξάγεται από και προς την Τ.Κ. Πύργων μέσω της Ν.Ε.Ο Κοζάνης
- Φλώρινας - Έδεσσας (Παραβεγορίτιδας οδού) .
Α.3. Η κίνηση των οχημάτων θα διεξάγεται από και προς των Τ.Κ. Αγίου Χριστοφόρου,
Καρυοχωρίου Σπηλιάς, Ερμακιάς, κ.α , μέσω της ασφάλτινης ενωτικής οδού Ανατολικού Αγίου
Χριστοφόρου.
Α. Διάρκεια κυκλοφοριακών ρυθμίσεων από 08:00 έως 14:00 ώρα της 14-02-2018.
Β. 1. Την απαγόρευση κυκλοφορίας, στη ΝΕΟ Κοζάνης – Φλώρινας (στο ρεύμα κυκλοφορίας προς
Φλώρινα) από τη διασταύρωσή της με τον Α/Κ Κοίλων έως τη διασταύρωση της με τον Α/Κ Φιλώτα
µόνο των φορτηγών οχημάτων με ωφέλιμο φορτίο άνω των 3,5 τόνων με σκοπό κίνησης προς την
Θεσσαλονίκη μέσω της ΠΕΟ Κοζάνης – Φλώρινας – Έδεσσας.
Β.2. Διάρκεια κυκλοφοριακών ρυθμίσεων από 21:00΄ ώρα της 13-02-2018 έως 07:00 ώρα της 14-
02-2018.
Β.3. Η κίνηση των οχημάτων θα διεξάγεται μέσω της Εγνατίας Οδού.
ΑΡΘΡΟ 2ο
Η μεταφορά θα πραγματοποιηθεί μόνο εφόσον τηρηθούν οι προϋποθέσεις που ορίζονται
στην σχετική με α/α 3, με ευθύνη και μέριμνα της αναδόχου εταιρείας ΒΟΥΤΑΣ Α.Ε και
σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στις παραγράφους 3 & 4 του άρθρου 9 του Ν.2696/1999 και
της υπ΄αριθ ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/502 από 01-07-2003 (ΦΕΚ 946,τβ) Απόφασης του Υφυπουργού
Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων σε συνδυασμό με την υπ’ αριθμό
ΔΜΕΟ/Ο/613 (ΦΕΚ 905/2011 τβ΄) Απόφαση του Υφυπουργού Υποδομών Μεταφορών και
Δικτύων.
ΑΡΘΡΟ 3ο
Οι παραβάτες της ΑΠΟΦΑΣΗΣ αυτής διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 420 του Ποινικού Κώδικα και των άρθρων 4, 5, 52, 103, 104 και 105 του Ν.
2696/99 «περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκε με το
Ν. 3542/2007 και το Ν.4313/2014, αφού πρώτα τοποθετηθεί η κατάλληλη σήμανση και
ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα με μέριμνα του Τ.Τ. Εορδαίας.
ΑΡΘΡΟ 4ο
Η ισχύς της απόφασης αρχίζει με την δημοσίευση της σύμφωνα με το άρθρο 109 του
Ν.2696/1999 «περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας» την τοποθέτηση σχετικής
σήμανσης, και την ρύθμιση της κυκλοφορίας με τροχονόμους.
ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ:
1.ΤΜΗΜΑ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ
2. ΤΜΗΜΑ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
-Με ανάλογο αριθμό αντιτύπων για
τοιχοκόλληση, δημοσίευση στον Τύπο και
εφαρμογή(άρθρο 109 του Ν2696/1999).
-Για τον έλεγχο της τοποθέτησης της
απαιτούμενης σήμανσης και τη λήψη
επιβαλλόμενων μέτρων τροχαίας, εφόσον αυτό
απαιτείται.
ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ
Κοζάνη, 12 Φεβρουαρίου 2018
Ο Διευθυντής
Χαράλαμπος ΘΕΟΧΑΡΗΣ
Αστυνομικός Υποδιευθυντής
ΔΙΕΥΘΥΣΝΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
3. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΕΛΛΑΣ
4. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
5. Τ.Τ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
6. Α .Τ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
7. Α.Τ ΕΟΡΔΑΙΑΣ
8. Τ.Α. ΕΟΡΔΑΙΑΣ
9. Τ.Δ.Μ. ΕΟΡΔΑΙΑΣ
10. ΚΕΝΤΡΟ 39 R/T
ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ με μεριμνά του Τ.Τ
Εορδαίας :
1. ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ
2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ /
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ
3. ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ
4. ΕΚΑΒ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ


Πρόσφατα στην ίδια κατηγορία