ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ανοικτής διαδικασίας επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «Ανάπλαση κεντρικών οδών τ.δ. Αγίου Χριστοφόρου και Σπηλιάς ,β φάση»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ανοικτής διαδικασίας επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «Ανάπλαση κεντρικών οδών τ.δ. Αγίου Χριστοφόρου και Σπηλιάς ,β φάση»

1. Ο Δήμος Εορδαίας, προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «Ανάπλαση κεντρικών οδών τ.δ. Αγίου Χριστοφόρου και Σπηλιάς , β΄φάση» με προϋπολογισμό 1.240.000,00 Ευρώ.

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: Οδικών έργων, Οικοδομικών έργων, Η/Μ, υδραυλικών έργων και πρασίνου.

2. Ταξινόμηση του έργου κατά CPV :45233222-1, 45112730-1 , 45316110-9 , 45233253-7.

3. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης και των τευχών δημοπράτησης μέσω της ιστοσελίδας του φορέα (www.ptolemaida.gr). Για την παραλαβή των σχεδίων της μελέτης, οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν τη δαπάνη αναπαραγωγής τους, που ανέρχεται σε 25,00 ΕΥΡΩ, εκτός αν ο ενδιαφερόμενος αναλάβει με δαπάνη και επιμέλειά του την αναπαραγωγή τους, ενώ το έντυπο οικονομικής προσφοράς οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να το παραλαμβάνουν έως και μια ημέρα πριν το διαγωνισμό από τo γραφείo της Οικονομικής Επιτροπής δ/νση : 25ης Μαρτίου 15 τηλ 2463350110 & 2463350140 πληρ.: Ι.Σιταριδης – Α.Τσακμακη, δηλαδή έως και την Τετάρτη 19-4-2017.

4. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Πέμπτη 20-04-2017 και ώρα 10:00 π.μ (ώρα λήξης της υποβολής των προσφορών) στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Εορδαίας (1ο χιλ. Πτολεμαΐδας –Ασβεστόπετρας), ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού.

5. Το σύστημα υποβολής προσφορών είναι η προσφορά με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης επί του προϋπολογισμού της μελέτης, σε έντυπο της υπηρεσίας ,σύμφωνα με το άρθρο 95 παρ 2α του ν. 4412/2016. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής ( χαμηλότερη προσφορά).

6. Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί οικονομικοί φορείς, ήτοι:

6.1 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στις κατηγορίες Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην κατηγορία των οικοδομικών (ΟΙΚ) έργων, εφόσον ανήκουν στην Α2 τάξη και άνω, στην κατηγορία των οδικών (ΟΔΟ) έργων, εφόσον ανήκουν στην Α2 τάξη και άνω και στην κατηγορία των ηλεκτρομηχανολογικών (ΗΛΜ) έργων, εφόσον ανήκουν στην 1η τάξη και άνω και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

6.2 Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.

6.3 Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε) και 3 (β)του άρθρου 76 του ν. 4412/2016.

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).

7. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 20.000,00 ΕΥΡΩ και ισχύ τουλάχιστον 9 μηνών και 30 ημερών, από την ημερομηνία δημοπράτησης. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 9 μήνες από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

8. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις « ΕΑΠ» με Κ.Α 30.7323.0063. Το έργο υπόκειται στις προβλεπόμενες κρατήσεις και προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.

9. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε (630) ημέρες από την ημέρα όπου θα οριστούν επιβλέποντες μηχανικοί για τις εργασίες που θα εκτελεστούν .

10.Τα έξοδα των εκ του νόμου απαραίτητων δημοσιεύσεων της αρχικής και τυχόν επαναληπτικής διακήρυξης της δημοπρασίας θα βαρύνουν τον Ανάδοχο και εισπράττονται με τον πρώτο λογαριασμό πληρωμής του έργου.

11. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Εορδαίας.

Ο Δήμαρχος

Σάββας Ζαμανίδης


Πρόσφατα στην ίδια κατηγορία