ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

H ΔΕΗ ανακοινώνει την πρόσληψη συνολικά διακοσίων τριάντα (230) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, διάρκειας 8 μήνες, βάσει του άρθρου 21 του Ν2190/94, όπως ισχύει.

Ο αριθμός, οι ειδικότητες και οι Μονάδες απασχόλησης του ως άνω προσωπικού εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα :

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός

θέσης Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων

101 Λ.Κ.Δ.Μ. Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΕ Μηχανοτεχνικών Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Μηχανοτεχνίτες) 8μήνες 44

102 Λ.Κ.Δ.Μ. Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΕ Μηχανοτεχνικών Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Ηλεκτροοξυγονοκολλητές) 8μήνες 14

103 Λ.Κ.Δ.Μ. Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΕ Μηχανοτεχνικών Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Μηχανοτεχνιτών Αυτοκινήτων) 8μήνες 7

104 Λ.Κ.Δ.Μ. Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΕ Χειριστών Μηχ/των Τεχνικών Εργων (Προωθητήρων και Φορτωτών) 8μήνες 13

105 ΛΚΔΜ Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΕ Χειριστών Μηχ/των Τεχνικών Έργων (Καθολικών Εκσκαφέων) 8μήνες 7

106 Λ.Κ.Δ.Μ. Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΕ Τεχνιτών Ορυχείων 8μήνες 14

107 Λ.Κ.Δ.Μ. Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικών Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Ηλεκτροτεχνιτών) 8μήνες 18

108 Λ.Κ.Δ.Μ. Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΕ Οδηγών, Μηχανοδηγών Χειριστών 8μήνες 21

109 Λ.Κ.Δ.Μ. Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΕ Βοηθών Οδηγών, Μηχανοδηγών Χειριστών 8μήνες 6

110 Λ.Κ.Δ.Μ. Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΕ Οδηγών Χωματουργικών Οχημάτων 8μήνες 25

111 Λ.Κ.Δ.Μ. Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΕ Χειριστών Μηχ/των Τεχνιτών Έργων Σάρωθρο (Σκούπα) 8μήνες 1

112 Λ.Κ.Δ.Μ. Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΕ Τεχνιτών Ορυχείων (Αυτοκινούμενη κινητή Επιτήρηση) 8μήνες 24

113 Λ.Κ.Δ.Μ. Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΕ Βοηθών Χειριστών Ηλεκτροκίνητων ερπυστριοφόρων μηχανημάτων με καδοτροχό 8 μήνες 12

114 Λ.Κ.Δ.Μ. Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΕ Χειριστών Ηλεκτροκίνητων ερπυστριοφόρων μηχανημάτων με καδοτροχό 8 μήνες 12

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός θέσης Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων

115 Λ.Κ.Δ.Μ. Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών 8μήνες 2

116 Λ.Κ.Δ.Μ. Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών 8μήνες 1

117 Λ.Κ.Δ.Μ. Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών 8μήνες 3

118 Λ.Κ.Δ.Μ. Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ ΠΕ Διπλωματούχοι Μηχανικοί, Αναλυτές-Προγραμματιστές (Μηχανικοί Η/Υ- HARDWARE) 8μήνες 1

119 Λ.Κ.Δ.Μ. Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ ΠΕ Δ/κοι Πληροφορικής (SOFTWARE) 8μήνες 1

120 Λ.Κ.Δ.Μ. Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ ΠΕ Γεωλόγων 8μήνες 1

121 Λ.Κ.Δ.Μ. Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ ΠΕ Δασολόγων 8μήνες 1

122 Λ.Κ.Δ.Μ. Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ ΤΕ Τοπογράφων Μηχανικών 8μήνες 2

 

 

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

 

Τα απαιτούμενα προσόντα πρόσληψης, τα κριτήρια κατάταξης των υποψηφίων, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έγκυρη συμμετοχή τους στη διαδικασία επιλογής, καθώς και οποιεσδήποτε πρόσθετες πληροφορίες, αναφέρονται λεπτομερώς στην Ανακοίνωση ΣΟΧ υπ.αριθμ.1 και στα σχετικά παραρτήματα τα οποία αναρτώνται στη Μονάδα/Μονάδες της υπηρεσίας που προκηρύσσονται οι ανωτέρω θέσεις καθώς καις το χώρο ανακοινώσεων τω δημοτικών καταστημάτων του δήμου/ των δήμων όπου αυτές εδρεύουν.

Επιπροσθέτως, η Ανακοίνωση ΣΟΧ υπ.αριθμ.1, τα σχετικά με την Ανακοίνωση Παραρτήματα καθώς και το σχετικό έντυπο αίτησης αναρτώνται στο δικτυακό τόπο της ΔΕΗ www.dei.gr. Ακολουθώντας τη διαδρομή Απασχόληση —› Θέσεις Εργασίας—› Πρόσληψη Έκτακτου Προσωπικού.

 

Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώνουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.ΔΕΗ-ΛΙΓ/ΧΕΙΑ.ΑΗΣ/ΥΗΣ.ΑΣΠ/ΤΣΠ.3 και να την υποβάλλουν είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση ΔΕΗ ΑΕ/Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας 7ο χιλ. Πτολ/δος – Κοζάνης υπόψη κας. ΣΠΑΝΟΥΔΗ Παρασκευής & ΘΕΟΧΑΡΗ Ευαγγελίας (τηλέφωνα επικοινωνίας 2463052437 & 2463052308).

 

Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από 31.03.2017 ημέρα Παρασκευή έως και 10.04.2017 ημέρα Δευτέρα.

 

ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΗ

 

 

 

ΣΤΕΦΑΝΟΣ Δ. ΠΑΛΑΒΟΣ

Διευθυντής Εκμετάλλευσης ΛΚΔΜ


Πρόσφατα στην ίδια κατηγορία