ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

H ΔΕΗ ανακοινώνει την πρόσληψη συνολικά σαράντα έξι (46) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, διάρκειας 8 μήνες, βάσει του άρθρου 21 του Ν2190/94, όπως ισχύει.

Ο αριθμός, οι ειδικότητες και οι Μονάδες απασχόλησης του ως άνω προσωπικού εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα :

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός

θέσης Υπηρεσία Τόπος απασχόλησης Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων

131 Λ.Κ.Δ.Μ. Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΕ Μηχανοτεχνιτκών Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Μηχανοτεχνίτες) 8 μήνες 7

132 Λ.Κ.Δ.Μ. Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΕ Μηχανοτεχνικών Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Ηλεκτροοξυγονοκολλητές) 8 μήνες 2

133 Λ.Κ.Δ.Μ. Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΕ Χειριστών Μηχ/των Τεχνικών Έργων (Προωθητήρων και Φορτωτών) 8 μήνες 3

134 Λ.Κ.Δ.Μ. Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΕ Χειριστών Μηχ/των Τεχνικών Έργων (Καθολικών Εκσκαφέων) 8 μήνες 2

135 Λ.Κ.Δ.Μ. Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΕ Τεχνιτών Ορυχείων 8 μήνες 4

136 Λ.Κ.Δ.Μ. Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικών Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Ηλεκτροτεχνίτες) 8 μήνες 4

137 Λ.Κ.Δ.Μ. Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΕ Οδηγών, Μηχανοδηγών Χειριστών 8 μήνες 2

138 Λ.Κ.Δ.Μ. Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΕ Βοηθών Οδηγών, Μηχανοδηγών Χειριστών 8 μήνες 2

139 Λ.Κ.Δ.Μ. Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ Οδηγών Χωματουργικών Οχημάτων 8 μήνες 2

140 Λ.Κ.Δ.Μ. Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΕ Τεχνιτών Ορυχείων (Αυτοκινούμενη κινητή Επιτήρηση) 8 μήνες 8

141 Λ.Κ.Δ.Μ. Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΕ Βοηθών Χειριστών Ηλεκτροκίνητων ερπυστριοφόρων μηχανημάτων με καδοτροχό 8 μήνες 6

142 Λ.Κ.Δ.Μ. Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΕ Χειριστών Ηλεκτροκίνητων ερπυστριοφόρων μηχανημάτων με καδοτροχό 8 μήνες 2

143 Λ.Κ.Δ.Μ. Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών 8μήνες 1

144 Λ.Κ.Δ.Μ. Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΕ Τοπογράφων Μηχανικών 8 μήνες 1

 

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

 

Τα απαιτούμενα προσόντα πρόσληψης, τα κριτήρια κατάταξης των υποψηφίων, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έγκυρη συμμετοχή τους στη διαδικασία επιλογής, καθώς και οποιεσδήποτε πρόσθετες πληροφορίες, αναφέρονται λεπτομερώς στην Ανακοίνωση ΣΟΧ υπ.αριθμ.2 και στα σχετικά παραρτήματα τα οποία αναρτώνται στη Μονάδα/Μονάδες της υπηρεσίας που προκηρύσσονται οι ανωτέρω θέσεις καθώς καις το χώρο ανακοινώσεων τω δημοτικών καταστημάτων του δήμου/ των δήμων όπου αυτές εδρεύουν.

Επιπροσθέτως, η Ανακοίνωση ΣΟΧ υπ.αριθμ.2, τα σχετικά με την Ανακοίνωση Παραρτήματα καθώς και το σχετικό έντυπο αίτησης αναρτώνται στο δικτυακό τόπο της ΔΕΗ www.dei.gr. Ακολουθώντας τη διαδρομή Απασχόληση —› Θέσεις Εργασίας—› Πρόσληψη Έκτακτου Προσωπικού.

 

Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώνουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.ΔΕΗ-ΛΙΓ/ΧΕΙΑ.ΑΗΣ/ΥΗΣ.ΑΣΠ/ΤΣΠ.3 και να την υποβάλλουν είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση ΔΕΗ ΑΕ/Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας 7ο χιλ. Πτολ/δος – Κοζάνης υπόψη κας. ΣΠΑΝΟΥΔΗ Παρασκευής & ΘΕΟΧΑΡΗ Ευαγγελίας (τηλέφωνα επικοινωνίας 2463052437 & 2463052308).

 

Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από 31.03.2017 ημέρα Παρασκευή έως και 10.04.2017 ημέρα Δευτέρα.

 

ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΗ

 

 

ΣΤΕΦΑΝΟΣ Δ. ΠΑΛΑΒΟΣ

Διευθυντής Εκμετάλλευσης ΛΚΔΜ


Πρόσφατα στην ίδια κατηγορία