ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

1. Ο Δήμος Κοζάνης διακηρύσσει την με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΣΤΟ 18ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ» εκτιμώμενης αξίας 610.000,00 Ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) και αναλύεται σε:

 

Δαπάνη εργασιών : 346.237,75 €

Γενικά έξοδα και όφελος εργολάβου (Γ.Ε. & Ο.Ε.) : 62.322,80 €

Απρόβλεπτα (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του

κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.), που αναλώνονται σύμφωνα με τους όρους του

άρθρου 156 παρ. 3.(α) ν. 4412/2016 : 61.284,08 €

Αναθεώρηση : 22.090,85 €

Φόρος Προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.) : 118.064,52 €

 

Το έργο έχει αριθμό μελέτης 59/2017 και ανήκει στις κατηγορίες ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ έργων και ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ έργων.

 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού από την Γραμματεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κοζάνης (Πλατεία 28ης Οκτωβρίου – 2ος όροφος - Τ.Κ. 501 31 Κοζάνη) έως και την 11η Μαΐου 2017 ημέρα Πέμπτη. Πληροφορίες παρέχονται κατά την διάρκεια των εργασίμων ημερών και ωρών (07:00 – 15:00), από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών (αρμόδια υπάλληλος επικοινωνίας κα. Καλλιόπη Μακρή) στο τηλέφωνο 2461039751 καθώς και διαμέσου του τηλεομοιότυπου στον αριθμό 2461301194.

 

3. Η αναλυτική διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί σύμφωνα με το παράρτημα Β της υπ’ αριθμ. 182/2016 Απόφασης της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (Φ.Ε.Κ. Β 4269/30.12.2016) με θέμα “Έκδοση προτύπων τευχών διακηρύξεων ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων έργου άνω των ορίων και κάτω των ορίων του ν. 4412/2016 (Α’147), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4412/2016.”

 

4. Η ανοιχτή διαδικασία θα διεξαχθεί την 16η Μαΐου 2017 ημέρα Τρίτη. Ως ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 10:00 π.μ..

 

5. Το σύστημα προσφορών είναι με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες τιμών με έλεγχο ομαλότητας των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης σε έντυπο προσφοράς της Υπηρεσίας σύμφωνα με το άρθρο 95 παρ.2α του ν.4412/2016.

 

6. Δικαίωμα συμμετοχής στην ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας Οικοδομικών εφόσον ανήκουν στην 1η τάξη και άνω , και φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας Ηλεκτρομηχανολογικών εφόσον ανήκουν στην Α1 τάξη και άνω, και που είναι εγκατεστημένα σε:

 

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ) της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων..

 

Ο κάθε οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε) και 3 (β) του άρθρου 76 του ν. 4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (π.χ. κοινοπραξία).

 

7. Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν.4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των εννέα χιλιάδων οκτακοσίων τριάντα εννέα ευρώ (9.839,00 €) με ισχύ όχι μικρότερη των εννέα (9) μηνών και τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία διεξαγωγής της ανοικτής διαδικασίας, δηλαδή πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον μέχρι την 18η Μαρτίου 2018. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εννέα (9) μήνες. Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση και ότι όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.

 

8. Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ΕΑΠ 2012-2016 (Κ.Α. 15.7331.0003). Το έργο υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης της κράτησης ύψους 0,06 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ 3 του ν.4013/2011.

 

9. Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον ανάδοχο.

 

10. Δεν προβλέπεται η χορήγηση πριμ στον ανάδοχο.

 

11. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κοζάνης.

 

12. Τα έξοδα, των εκ του Νόμου απαραιτήτων δημοσιεύσεων της παρούσας διακήρυξης της δημοπρασίας και τυχόν επαναλήψεων της, θα ανέλθουν στο ποσό των 1.500,00 € και θα βαρύνουν τον Ανάδοχο.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ


Πρόσφατα στην ίδια κατηγορία