«Καθαρισμό και αποψίλωση των εδαφοτεμαχίων των Πύργων (πυλώνων) των Γραμμών Μεταφοράς Υψηλής Τάσης» αρμοδιότητας του ΠΤΔΜ»

 «Καθαρισμό και αποψίλωση των εδαφοτεμαχίων των Πύργων (πυλώνων) των Γραμμών Μεταφοράς Υψηλής Τάσης» αρμοδιότητας του ΠΤΔΜ»

Ο ΑΔΜΗΕ Α.Ε/ΔΣΣΜ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΚΥΤ ΚΑΡΔΙΑΣ) προσκαλεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Βιβλίου ΙΙ του Νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016), με την επιφύλαξη των εξαιρέσεων της παραγράφου 7 του άρθρου 222, τους ενδιαφερόμενους σε Διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία και σφραγισμένες προσφορές που αφορά:

1. Την Διακήρυξη ΔΣΣΜ/1304 «Καθαρισμό και αποψίλωση των εδαφοτεμαχίων των Πύργων (πυλώνων) των Γραμμών Μεταφοράς Υψηλής Τάσης» αρμοδιότητας του ΠΤΔΜ» συνολικού προϋπολογισμού κατά τη μελέτη της Επιχείρησης: 21.350,00 € . Η διακήρυξη διατίθεται μέσω της ιστοσελίδας της εταιρείας : www.admie.gr

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εκτυπώνουν τα τεύχη της διακήρυξης μέσω της ιστοσελίδας της εταιρείας : www.admie.gr, στην ενότητα Διακηρύξεις-Διακηρύξεις ΔΣΣΜ-ΔΣΣΜ/1304 «Καθαρισμός και αποψίλωση των εδαφοτεμαχίων των Πύργων (πυλώνων) των Γραμμών Μεταφοράς Υψηλής Τάσης».

Έντυπα τεύχη δεν θα διατίθενται από τον ΠΤΔΜ.

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 01-08-2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. και μπορεί να παρευρεθεί οποιοσδήποτε από τους ενδιαφερόμενους.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να παραδώσουν τις προσφορές τους το αργότερο μέχρι την λήξη της παραπάνω ημερομηνίας και ώρας σε σφραγισμένο φάκελο στην παρακάτω διεύθυνση:

ΑΔΜΗΕ Α.Ε/ΔΣΣΜ/Περιφερειακός Τομέας Δυτικής Μακεδονίας.

14ο χλμ Ε.Ο Κοζάνης - Πτολεμαίδος , Τ.Κ 501 00 Τ.Θ. 13

Πληροφορίες: Χ.Κοντογούνης τηλ: 24610-96674

 

 

 

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΜΗΕ Α.Ε

 

Θ.ΛΑΖΟΓΛΟΥ

Τομεάρχης

Περιφερειακού Τομέα

Δυτικής Μακεδονίας


Πρόσφατα στην ίδια κατηγορία