ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΥΠ. ΑΡΙΘ. ΣΟΧ 2/ΑΡ. ΠΡΩΤ. 5070/11.10.2017

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΥΠ. ΑΡΙΘ. ΣΟΧ 2/ΑΡ. ΠΡΩΤ. 5070/11.10.2017

Η ΔΕΗ Α.Ε. ανακοινώνει την πρόσληψη συνολικού αριθμού ενός (1) ατόμου για κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, διάρκειας μέχρι 8 μήνες, βάσει του άρθρου 21 του Ν. 2190/94, όπως ισχύει.

Ο αριθμός, η ειδικότητα και η Μονάδα απασχόλησης του ως άνω προσωπικού εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα:

Υπηρεσιακή Μονάδα Τόπος απασχόλησης Ειδικότητα Αριθμός ατόμων

ΔΜΚΘ/ΚΕΕ Πτολεμαΐδα V Πτολεμαΐδα Ν. Κοζάνης ΠΕ Πολιτικοί Μηχανικοί 1

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών

Τα απαιτούμενα προσόντα πρόσληψης, τα κριτήρια κατάταξης των υποψηφίων, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έγκυρη συμμετοχή τους στη διαδικασία επιλογής, καθώς και οποιεσδήποτε πρόσθετες πληροφορίες, αναφέρονται λεπτομερώς στην Ανακοίνωση ΣΟΧ2 υπ. Αιρθ. ΔΜΚΘ/ΚΕΕ Πτολεμαΐδα V/5070/11.10.2017, και στα σχετικά Παραρτήματα τα οποία αναρτώνται στη Μονάδα της υπηρεσίας που προκηρύχθηκε η ανωτέρω θέση καθώς και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του δήμου όπου αυτή εδρεύει.

Επιπροσθέτως, η Ανακοίνωση ΣΟΧ2 υπ. Αιρθ. ΔΜΚΘ/ΚΕΕ Πτολεμαΐδα V/5070/11.10.2017, τα σχετικά με την Ανακοίνωση Παραρτήματα καθώς και το σχετικό έντυπο αίτησης αναρτώνται στο δικτυακό τόπο της ΔΕΗ www.dei.gr. ακολουθώντας τη διαδρομή Απασχόληση à Θέσεις Εργασίας à Πρόσληψη Έκτακτου Προσωπικού.

Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλλουν είτε αυτοπροσώπως είτε μα άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΔΕΗ AE./ΚΕΕ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ V, Τ.Θ. 103, Τ.Κ. 50200, Πτολεμαΐδα, υπόψη κ. Δερβενιωτάκη Μιχαήλ (τηλ. Επικοινωνίας: 24633 06310, κιν. 6978000766)

ΔΕΗ Α.Ε./ΔΜΚΘ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 30-32 ΤΗΛ.2108231599


Πρόσφατα στην ίδια κατηγορία