ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΥΠ.ΑΡΙΘ. ΣΟΧ.6/2017

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΥΠ.ΑΡΙΘ. ΣΟΧ.6/2017

H ΔΕΗ ανακοινώνει την πρόσληψη συνολικά διακοσίων εξήντα τριών (263) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, διάρκειας 8 μήνες, βάσει του άρθρου 21 του Ν2190/94, όπως ισχύει.

Ο αριθμός, οι ειδικότητες και οι Μονάδες απασχόλησης του ως άνω προσωπικού εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα :

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός

θέσης Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων

101 Λ.Κ.Δ.Μ. Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΕ Μηχανοτεχνικών Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Μηχανοτεχνίτες) 8μήνες 51

102 Λ.Κ.Δ.Μ. Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΕ Μηχανοτεχνικών Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Ηλεκτροοξυγονοκολλητές) 8μήνες 12

103 Λ.Κ.Δ.Μ. Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΕ Μηχανοτεχνικών Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Μηχανοτεχνιτών Αυτοκινήτων) 8μήνες 8

104 Λ.Κ.Δ.Μ. Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΕ Χειριστών Μηχ/των Τεχνικών Εργων (Προωθητήρων και Φορτωτών) 8μήνες 20

105 ΛΚΔΜ Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΕ Χειριστών Μηχ/των Τεχνικών Έργων (Καθολικών Εκσκαφέων) 8μήνες 6

106 Λ.Κ.Δ.Μ. Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΕ Τεχνιτών Ορυχείων 8μήνες 12

107 Λ.Κ.Δ.Μ. Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικών Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Ηλεκτροτεχνιτών) 8μήνες 22

108 Λ.Κ.Δ.Μ. Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΕ Οδηγών, Μηχανοδηγών Χειριστών 8μήνες 26

109 Λ.Κ.Δ.Μ. Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΕ Βοηθών Οδηγών, Μηχανοδηγών Χειριστών 8μήνες 12

110 Λ.Κ.Δ.Μ. Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΕ Οδηγών Χωματουργικών Οχημάτων 8μήνες 22

111 Λ.Κ.Δ.Μ. Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΕ Χειριστές Σαρώθρου 8μήνες 1

112

Λ.Κ.Δ.Μ. Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΕ Χειριστές Γεωτρυπάνων 8μήνες 3

113 Λ.Κ.Δ.Μ. Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΕ Χειριστές Γερανογέφυρας 8 μήνες 3

114 Λ.Κ.Δ.Μ. Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΕ Ηλεκτροτεχνίτες Οχημάτων 8 μήνες 2

115 Λ.Κ.Δ.Μ. Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΕ Χειριστών Ηλεκτροκίνητων ερπυστριοφόρων μηχανημάτων με καδοτροχό 8μήνες 16

116 Λ.Κ.Δ.Μ. Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΕ Βοηθοί Χειριστές Ηλεκτροκίνητων ερπυστριοφόρων μηχανημάτων με καδοτροχό 8μήνες 8

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός

θέσης Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων

117 Λ.Κ.Δ.Μ. Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΕ Τεχνιτών Ορυχείων ( Κινητή Επιτήρηση) 8μήνες 30

118 Λ.Κ.Δ.Μ. Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ ΤΕ Τεχνολόγοι Τοπογράφοι 8μήνες 3

119 Λ.Κ.Δ.Μ. Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ ΠΕ Γεωλόγοι 8μήνες 2

120 Λ.Κ.Δ.Μ. Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ ΠΕ Τοπογράφοι Μηχανικοί 8μήνες 2

121 Λ.Κ.Δ.Μ. Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ ΠΕ Πολιτικοί Μηχανικοί 8μήνες 1

122 Λ.Κ.Δ.Μ. Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ ΠΕ Δ/κοι Πληροφορικής (SOFTWARE) 8μήνες 1

 

 

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

 

Τα απαιτούμενα προσόντα πρόσληψης, τα κριτήρια κατάταξης των υποψηφίων, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έγκυρη συμμετοχή τους στη διαδικασία επιλογής, καθώς και οποιεσδήποτε πρόσθετες πληροφορίες, αναφέρονται λεπτομερώς στην Ανακοίνωση ΣΟΧ υπ.αριθμ.1 και στα σχετικά παραρτήματα τα οποία αναρτώνται στη Μονάδα/Μονάδες της υπηρεσίας που προκηρύσσονται οι ανωτέρω θέσεις καθώς καις το χώρο ανακοινώσεων τω δημοτικών καταστημάτων του δήμου/ των δήμων όπου αυτές εδρεύουν.

Επιπροσθέτως, η Ανακοίνωση ΣΟΧ υπ.αριθμ.1, τα σχετικά με την Ανακοίνωση Παραρτήματα καθώς και το σχετικό έντυπο αίτησης αναρτώνται στο δικτυακό τόπο της ΔΕΗ www.dei.gr. Ακολουθώντας τη διαδρομή Απασχόληση —› Θέσεις Εργασίας—› Πρόσληψη Έκτακτου Προσωπικού.

 

Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώνουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.ΔΕΗ-ΛΙΓ/ΧΕΙΑ.ΑΗΣ/ΥΗΣ.ΑΣΠ/ΤΣΠ.3 και να την υποβάλλουν είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση ΔΕΗ ΑΕ/Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας 7ο χιλ. Πτολ/δος – Κοζάνης υπόψη κας. ΣΕΒΕΝΤΕΚΙΔΟΥ Βαλασίας ή ΘΕΟΧΑΡΗ Ευαγγελίας (τηλέφωνα επικοινωνίας 2463052437 & 2463052308).

 

Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέσα σε 10 ημερολογιακές ημέρες μετά την τελευταία ημερομηνία δημοσίευσης της Ανακοίνωσης .

 

ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΗ

 

 

 

ΣΤΕΦΑΝΟΣ Δ. ΠΑΛΑΒΟΣ

Διευθυντής Εκμετάλλευσης ΛΚΔΜ


Πρόσφατα στην ίδια κατηγορία