ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΔΜΗΕ Α.Ε/ΔΣΣΜ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΔΜΗΕ Α.Ε/ΔΣΣΜ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Ο ΑΔΜΗΕ Α.Ε/ΔΣΣΜ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΚΥΤ ΚΑΡΔΙΑΣ) προσκαλεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Βιβλίου ΙΙ του Νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016), με την επιφύλαξη των εξαιρέσεων της παραγράφου 7 του άρθρου 222, τους ενδιαφερόμενους σε Διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία και σφραγισμένες προσφορές που αφορά:

1. Την Διακήρυξη ΔΣΣΜ/1349 με περιγραφή : " Μεταφορά του Προσωπικού ΑΔΜΗΕ Α.Ε. /ΠΤΔΜ” ,συνολικού προϋπολογισμού κατά τη μελέτη της Επιχείρησης : 32.256,00 € Η διακήρυξη διατίθεται μέσω της ιστοσελίδας της εταιρείας : www.admie.gr

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εκτυπώνουν τα τεύχη της διακήρυξης μέσω της ιστοσελίδας της εταιρείας : www.admie.gr, στην ενότητα Διακηρύξεις-Διακηρύξεις ΔΣΣΜ-ΔΣΣΜ/1349- Μεταφορά του Προσωπικού ΑΔΜΗΕ Α.Ε. /ΠΤΔΜ .

Έντυπα τεύχη δεν θα διατίθενται από τον ΠΤΔΜ.

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 05-02-2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. και μπορεί να παρευρεθεί οποιοσδήποτε από τους ενδιαφερόμενους.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να παραδώσουν τις προσφορές τους το αργότερο μέχρι την λήξη της παραπάνω ημερομηνίας και ώρας σε σφραγισμένο φάκελο στην παρακάτω διεύθυνση:

ΑΔΜΗΕ Α.Ε/ΔΣΣΜ/Περιφερειακός Τομέας Δυτικής Μακεδονίας.

14ο χλμ Ε.Ο Κοζάνης - Πτολεμαίδος , Τ.Κ 501 00 Τ.Θ. 13

Πληροφορίες: Χ.Κοντογούνης τηλ: 24610-96674


Πρόσφατα στην ίδια κατηγορία