Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ / ΔΛΥ-ΛΚΔΜ ανακοινώνει την έκδοση Συμπληρώματος Νο1 για τον διαγωνισμό:

Ζ200 1200047190 Στρωτήρας μεταθετού δικτύου Τ/Δ Β=1800 (τύπου γιρλάντας) (τεμ. 300)

όπου:

Ορίζεται νέος χρόνος υποβολής και αποσφράγισης προσφορών η

13-03-2018 και ώρα 13:00

Αντίγραφα της αρχικής Διακήρυξης και του Συμπληρώματος Νο 1 διανέμονται από

Δευτέρα μέχρι Παρασκευή :

Α) Τομέα Συμβάσεων Προμηθειών /ΔΛΥΛΚΔΜ – ΤΗΛ : 24630/52286

Β) Στη σελίδα μας στο INTERNET με διεύθυνση :

https://www.dei.gr → ΗΔΕΗ → Ανακοινώσεις Διακηρύξεων

ΔΕΗ Α.Ε/ΔΛΥΛΚΔΜ Τ.Θ 21 ΠΤΟΛ/ΔΑ ΤΗΛ.2463052286


Πρόσφατα στην ίδια κατηγορία