ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΙΓΝΙΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΔΛΥ-ΛΚΔΜ)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΙΓΝΙΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΔΛΥ-ΛΚΔΜ)

Η ΔΕΗ Α.Ε., Διεύθυνση Λειτουργικής Υποστήριξης Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας (ΔΛΥ-ΛΚΔΜ) σύμφωνα με τις διατάξεις του:

· Βιβλίου ΙΙ του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147), όπως ισχύει για τις Εταιρείες του κεφαλαίου Β του ν. 3429/2005 (ΦΕΚ Α’

314) που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ενέργειας, λαμβανομένης υπόψη και παραγράφου 7 του άρθρου 222 του

ν. 4412/2016

· της παρούσας Διακήρυξης, η οποία διαμορφώθηκε βάσει κατευθύνσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ Α.Ε. με

την υπ’ αριθ.128/08-11-2016 απόφασή του, η οποία έχει αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα της ΔΕΗ στην

ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.dei.gr → ΗΔΕΗ → Ανακοινώσεις Διακηρύξεων

προκηρύσσει (με Ανοικτή Διαδικασία) τους παρακάτω διαγωνισμούς:

Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1 Ζ200 1200049006 Στεφάνη καδοτροχού εκσκαφέων KRUPP SchRs 2300 (τεμ. 1) 50.000,00 2 Ζ200 1200049028 Οδοντωτός τροχός (Χύτευσης ειδικού χυτοχάλυβα) 42.400,00 3 Ζ200 1200049238 Παρενθέματα σύσφιξης (σφιγκτήρες) μετάδοσης ροπής 63.744,00

Ημερομηνία λήξεως υποβολής & Αποσφράγισης προσφορών : 24-04-2018 και ώρα 13:00

Τόπος Αποσφράγισης : Τομέα Συμβάσεων Προμηθειών (Αίθουσα Αποσφράγισης) της ΔΛΥ-ΛΚΔΜ,

23o ΧΛΜ Παλαιάς Εθνικής οδού Κοζάνης - Πτολεμαΐδας τηλ : 24630 - 52286

Οι παραπάνω διακηρύξεις έχουν αναρτηθεί και διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή στην επίσημη ιστοσελίδα της ΔΕΗ Α.Ε.

https://www.dei.gr → ΗΔΕΗ → Ανακοινώσεις Διακηρύξεων και

από την παραπάνω διεύθυνση, μέχρι και πέντε (5) ημέρες πριν από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

ΔΕΗ Α.Ε./ΔΛΥ-ΛΚΔΜ Τ.Θ. 21 ΠΤΟΛ/ΔΑ ΤΗΛ. 24630 - 52286


Πρόσφατα στην ίδια κατηγορία