ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΟΥ Ο.Τ. 296, ΧΑΛΔΕΙΑΣ & ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΚΑΙ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ».

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΟΥ Ο.Τ. 296, ΧΑΛΔΕΙΑΣ & ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΚΑΙ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ».

Ο Δήμος Εορδαίας, προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΟΥ Ο.Τ. 296, ΧΑΛΔΕΙΑΣ & ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΚΑΙ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ» με προϋπολογισμό 197.270,00Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου 24% Φ.Π.Α.)
• Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ
Ταξινόμηση του έργου κατά CPV : 45212290-5 ΚΩΔ NUTS EL531
• Πρόσβαση στα έγγραφα: προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό , δημόσια προσβάσιμο χώρο ‘’ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί’’ της πύλης www.promitheus.gov.gr καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Εορδαίας μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης και των τευχών δημοπράτησης μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου Εορδαίας (www.ptolemaida.gr )
• Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ.
• Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 22-6-2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00 μ.μ.
Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 28-6-2018 , ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ.
• Το σύστημα υποβολής προσφορών ειναι κατά το σύστημα με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης – άρθρο 95, παρ. 2α του Ν 4412/16 . Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη προσφορά).
• Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στις κατηγορίες ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ εφόσον ανήκουν στην Α2 τάξη και άνω και που είναι εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.,
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε) και 3 (β)του άρθρου 76 του ν. 4412/2016.
Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).
• Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής ύψους 3.182,00 ευρώ και θα έχει ισχύ όχι μικρότερης των 6 μηνών και 30 ημερών από την ημερομηνία δημοπράτησης, ήτοι τουλάχιστον μέχρι την 21-1-2019. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 6 μήνες από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών
• Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΣΑΕΠ 041 (2013ΕΠ04100003) . Το έργο υπόκειται στις προβλεπόμενες κρατήσεις .
• Δεν δύναται να χορηγηθεί προκαταβολή.
• Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε (120) ημέρες από την ημέρα υπογραφή της σύμβασης. Οι αποκλειστικές και ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες του έργου αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ.
• Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Εορδαίας.
• Τα έξοδα των εκ της κείμενης νομοθεσίας απαραίτητων δημοσιεύσεων της προκήρυξης της δημοπρασίας στην οποία αναδείχθηκε ανάδοχος, βαρύνουν τον ίδιο και εισπράττονται με τον πρώτο λογαριασμό πληρωμής του έργου.


Πρόσφατα στην ίδια κατηγορία